Khu nội trú

01 tháng 01, 2015

Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú bao gồm nhà ở,
Top