Học phí, hỗ trợ tài chính

            Công tác quản lý sinh viên được cải thiện tích cực có hiệu quả; tìm kiếm được nhiều nguồn tài trợ cho sinh viên.
            Các chế độ chính sách của người học được nhà trường quan tâm và thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước. Trong mỗi năm học, nhà trường xét cấp các suất học bổng khuyến khích học tập; học bổng trợ cấp xã hội cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên bị tàn tật, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ; miễn giảm học phí cho các sinh viên diện chính sách theo quy định của nhà nước; sinh viên được khen thưởng…
Các tin khác