Thông báo

Quyết định v/v Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban thư ký phục vụ chương trình "Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt"

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban thư ký phục vụ chương trình

"Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt"


 HIỆU TRƯỞNG TrưỜng ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

          Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-BGDĐT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ kế hoạch số 213/KH-ĐHĐL, ngày 01/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức chương trình "Một ngày làm sinh viên trường Đại học Đà Lạt";

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban thư ký phục vụ chương trình "Một ngày làm sinh viên trường Đại học Đà Lạt" gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo.  

Điều 2: Các Ban thực hiện việc tổ chức 1 ngày học tập, thực hành và giao lưu cho học sinh 3 trường THPT tại trường Đại học Đà Lạt vào ngày 16/4/2016 theo đúng các quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng khoa, Trưởng phòng liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.            

Tập tin đính kèm: 1_ngay_lam_SV.pdf

 

Các tin khác