Công tác đoàn thể luôn luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Trường đầu tư kinh phí xấp xỉ 20 tỷ VNĐ để xây dựng khu TV mới gồm 5 khu nhà 3 tầng với diện tích gồm 8000 m2 sàn, trong đó có 4600 m2 diện tích sử dụng.

Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú bao gồm nhà ở,

Top